LIMs

      ระบบ LIMS (Laboratory Information Management System) คือ ระบบสารสนเทศเฉพาะสำหรับห้องปฏิบัติการที่ทำการตรวจสอบคุณภาพสินค้าสำเร็จรูป และวัสดุกระบวนการผลิต

ฟีเจอร์หลักๆ ของ LIMs

   1. ระบบกำหนดข้อมูล Item สำหรับใช้ทดสอบตัวอย่าง

        – สามารถระบุค่ามาตรฐานของแต่ละ Item สำหรับใช้ในการคำนวณต่อไป
        – สามารถนำ Item ไปจัดเป็น Grouping เพื่อความรวดเร็วในการเลือก Item ครั้งละ 1 รายการ

   2. ระบบรับตัวอย่าง

        – สามารถกำหนดรหัสตัวอย่าง หรือให้ระบบ Auto Generate รหัสตัวอย่างได้
        – สามารถกำหนดวันที่รับตัวอย่างเข้าระบบ, ประเภทตัวอย่าง ฯลฯ
        – สามารถกำหนดผู้ทดสอบหลักสำหรับแต่ละพารามิเตอร์ได้

3. ระบบมอบหมายงาน

     – สามารถมอบหมายงานการทดสอบให้กับเจ้าหน้าที่แต่ละคน

4. ระบบนำเข้า/บันทึกผลการทดสอบ

     – สามารถนำเข้า /บันทึกการทดสอบ ได้อย่างสะดวกโดยระบบสามารถตรวจสอบ ค่าที่บันทึกว่าอยู่ในช่วงที่กำหนดหรือไม่
     – สามารถบันทึกได้ทีละหลายรายการพร้อมๆกัน

   5. ระบบอนุมัติผลการตรวจสอบ

         – มีระบบการอนุมัติผลการทดสอบก่อนที่จะทำการออกใบรายงานผลการทดสอบได้ เพื่อป้องกัน การออกรายงานผิดพลาด

   6. ระบบออกใบรายงานผลการทดสอบ

         – สามารถออกใบรายงานผลการทดสอบจากระบบได้ โดยออกแบบร่าง หรือ แบบเป็นทางการได้

7. ระบบจัดเก็บ/ค้นหารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ

      – สามารถจัดเก็บข้อมูลการทดสอบได้ไม่จำกัด (ขึ้นอยู่กับขนาดของอุปกรณ์จัดเก็บ)
      – สามารถค้นหารายงานผลการทดสอบได้ตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้งานกำหนดได้

8. ระบบรายงาน

     – สามารถพิมพ์รายงานสำคัญจากระบบได้ โดยสามารถบันทึกไฟล์ pdf, xls, doc ได้ โดยรายงานสำคัญจากระบบดังต่อไปนี้
      o รายงานสรุปการตรวจสอบคุณภาพสินค้า
        รายงานสรุปของรายการวิเคราะห์
        รายงานสรุปภาระงาน(จำนวนการทดสอบ) แยกตามผู้ใช้งาน (แบบรายเดือน)
        รายงานสรุปงานที่ตรวจสอบคุณภาพเสร็จเรียบร้อย(แบบรายเดือน)
        รายงานการตรวจสอบย้อนหลัง
        รายงานรายละเอียดการตรวจสอบย้อนหลัง

Site Refference