Barcode, RFID, Beacon(Auto ID)

Barcode

      บาร์โค้ด(barcode) หรือในภาษาไทยเรียกว่า “รหัสแท่ง” ประกอบด้วยเส้นมืดประกอบด้วยเส้นมืด (มักจะเป็นสีดำ) และเส้นสว่าง(มักเป็นสีขาว)วางเรียงกันเป็นแนวดิ่ง เป็นรหัสแทนตัวเลขและตัวอักษร ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านรหัสข้อมูลได้ง่ายขึ้น โดยใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) ซึ่งจะทำงานได้รวดเร็วและช่วยลดความผิดพลาดในการคีย์ข้อมูลได้มาก

RFID

      เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (RFID – Radio frequency identification) คือ เทคโนโลยีหนึ่งที่ใช้ในการระบุสิ่งต่าง ๆ  โดยอาศัยคลื่นวิทยุ  ซึ่งต่างจากเทคโนโลยีอื่น ๆ  เช่น บาร์โค้ดที่อาศัยคลื่นแสง  หรือการสแกนลายนิ้วมือ  เป็นต้น  ในส่วนนี้จะอธิบายให้เข้าใจถึงหลักการของเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี  และแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนี้

Beacon(Auto ID)

      เบคอน หรือ Beacon เป็นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ขนาดเล็ก  ถูกเริ่มนำมาใช้จริงจังด้าน Commercial ในปี 2013 มีความสามารถในการส่งสัญญาณออกมาทุกๆช่วงเวลา ซึ่งถ้าเทียบกับระบบ RFID แล้วนั้นเบค่อนก็เป็นเหมือน Active RFID  ซึ่งไม่ต้องรอให้เครื่องมาอ่าน แต่ Beacon ส่งสัญญาณออกจากตัวเองตลอดเวลา

การส่งสัญญาณ

      จะส่งสัญญาณออกมาจากตัวมันเองด้วยความถี่ 2.4GHz ผ่านช่องทาง Bluetooth บ้างก็เรียกเจ้า Beacon นี้ว่า Bluetooth low energy ส่วนความถี่ในการส่งสัญญาณนั้นแล้วแต่ Firmware จะกำหนด เช่นทุกๆ 100ms( 10ครั้งต่อ 1 วินาที ) หรือ ทุกๆ 500ms หรือ ทุกๆ  1 วินาที  เราสามารถพัฒนา Firmware ให้กับเจ้า Beacon นี้ด้วยตัวเอง ถือเป็นผู้ผลิตรายแรกๆเลยทีเดียว
      สัญญาณที่ส่งออกมานั้น ขึ้นกับ Firmware และการพัฒนา Chip ต่อพ่วงกับ Beacon ที่แน่ๆ Beacon ส่งรหัส UUID หรือ ID หรือ รหัสประจำตัวของมันออกมา พร้อมกับข้อมูลไม่กี่หลักที่เราบันทึกไว้ได้ แต่หากมีการพัฒนาบอร์ดให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น Beacon หรือเบคอน ก็จะสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมพ่วงมาได้ด้วย เช่น ติด Sensor อุณหภูมิพ่วงเข้าไป เราก็สามารถให้มันส่งข้อมูลอุณหภูมิเพื่มส่งมาได้ด้วย