Passport Reader middleware

เป็นซอพแวร์ที่เชื่อมต่อการทำงานระหว่าง เครื่องสแกนพาสปอต์ กับระบบที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน สร้างความเสถียรภาพ ให้ระบบพร้อมรองรับข้อมูลตลอดเวลา ช่วยลดข้อผิดพลาด และยังสามารถสลับตำแหน่ง หรือแจ้งเตือนวันหมดอายุได้อีกด้วย

คุณสมบัติของซอฟต์แวร์

- สามารถแลกเปลี่ยนชื่อ, นามสกุลและชื่อกลางได้

- สามารถตรวจสอบหนังสือเดินทางที่หมดอายุได้

- มีการแจ้งเตือนหากหนังสือเดินทางใกล้หมดอายุใน 6 เดือน

- รับข้อมูล MRZ จากหนังสือเดินทางไปยังซอฟต์แวร์ของคุณ