LIMs

      ระบบ LIMS (Laboratory Information Management System) คือ ระบบสารสนเทศเฉพาะสำหรับห้องปฏิบัติการที่ทำการตรวจสอบคุณภาพสินค้าสำเร็จรูป และวัสดุกระบวนการผลิต

ฟีเจอร์หลักๆ ของ LIMs

   1. ระบบกำหนดข้อมูล Item สำหรับใช้ทดสอบตัวอย่าง

        1.1. สามารถระบุค่ามาตรฐานของแต่ละ Item สำหรับใช้ในการคำนวณต่อไป
        1.2. สามารถนำ Item ไปจัดเป็น Grouping เพื่อความรวดเร็วในการเลือก Item ครั้งละ 1 รายการ

   2. ระบบรับตัวอย่าง

        2.1. สามารถกำหนดรหัสตัวอย่าง หรือให้ระบบ Auto Generate รหัสตัวอย่างได้
        2.2. สามารถกำหนดวันที่รับตัวอย่างเข้าระบบ, ประเภทตัวอย่าง ฯลฯ
        2.3. สามารถกำหนดผู้ทดสอบหลักสำหรับแต่ละพารามิเตอร์ได้

3. ระบบมอบหมายงาน

     3.1 สามารถมอบหมายงานการทดสอบให้กับเจ้าหน้าที่แต่ละคน

4. ระบบนำเข้า/บันทึกผลการทดสอบ

     4.1 สามารถนำเข้า /บันทึกการทดสอบ ได้อย่างสะดวกโดยระบบสามารถตรวจสอบ ค่าที่บันทึกว่าอยู่ในช่วงที่กำหนดหรือไม่
     4.2 สามารถบันทึกได้ทีละหลายรายการพร้อมๆกัน

   5. ระบบอนุมัติผลการตรวจสอบ

      5.1 มีระบบการอนุมัติผลการทดสอบก่อนที่จะทำการออกใบรายงานผลการทดสอบได้ เพื่อป้องกัน การออกรายงานผิดพลาด

   6. ระบบออกใบรายงานผลการทดสอบ

      6.1 สามารถออกใบรายงานผลการทดสอบจากระบบได้ โดยออกแบบร่าง หรือ แบบเป็นทางการได้

7. ระบบจัดเก็บ/ค้นหารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ

      7.1 สามารถจัดเก็บข้อมูลการทดสอบได้ไม่จำกัด (ขึ้นอยู่กับขนาดของอุปกรณ์จัดเก็บ)
      7.2 สามารถค้นหารายงานผลการทดสอบได้ตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้งานกำหนดได้

8. ระบบรายงาน

     8.1 สามารถพิมพ์รายงานสำคัญจากระบบได้ โดยสามารถบันทึกไฟล์ pdf, xls, doc ได้ โดยรายงานสำคัญจากระบบดังต่อไปนี้
     o รายงานสรุปการตรวจสอบคุณภาพสินค้า
       – รายงานสรุปของรายการวิเคราะห์
       – รายงานสรุปภาระงาน(จำนวนการทดสอบ) แยกตามผู้ใช้งาน (แบบรายเดือน)
       – รายงานสรุปงานที่ตรวจสอบคุณภาพเสร็จเรียบร้อย(แบบรายเดือน)
       – รายงานการตรวจสอบย้อนหลัง
       – รายงานรายละเอียดการตรวจสอบย้อนหลัง

Site Reference