Secure Operation

      เป็นระบบที่ช่วยในการจัดการฝั่ง Operation และฝั่ง Information ซึ่งช่วยจัดการในด้านของ Quotation (ใบเสนอราคา) ใบ Sales Order ให้กับลูกค้า และ ใบ Purchase Order ทั้งหมด

ฝั่ง Operation เพื่อดูข้อมูลด้านต่าง ๆ ดังนี้

    1. จัดการด้าน Quotation  โดยแสดงหน้าการออกใบ Quotation (ใบเสนอราคา)ให้กับลูกค้า
    2. จัดการด้าน Sale Order แสดงหน้าการออกใบ Sales Order ให้กับลูกค้าซึ่งในส่วน
ของ Sales Order นี้จะมีหน้าเอกสาร Delivery (DO) เป็นใบส่งสินค้าให้กับลูกค้าด้วย

    3. จัดการด้าน Purchase Order สำหรับสั่งซื้อสินค้าจากทาง Supplier โดยแสดงการออก
ใบ Purchase Order

     4. จัดการด้าน Accept Paid เป็นการแสดงหน้าการชำระเงินให้แก่ Supplier
     5. จัดการด้าน Accept Receive เป็นการแสดงหน้าการยืนยันการได้รับสินค้า
     6. ทั้งนี้ยังครอบคุมไปถึงการกำหนด Permission ซึ่งเป็นหน้าการกำหนดสิทธิ ให้กับผู้ใช้งานเพื่อเข้าใช้งานฟังก์ชันต่างๆของโปรแกรมใบ Purchase Order

ฝั่ง Information เพื่อดูข้อมูลด้านต่างๆ ดังนี้

   1. Quotation แสดงหน้าข้อมูลการออกใบ Quotation ทั้งหมด
   2. Sales Order แสดงหน้าข้อมูลรายละเอียดการออกใบ Sale Order ทั้งหมด
   3. Purchase Order แสดงหน้าข้อมูลรายละเอียดการออกใบ Purchase Order ทั้งหมด

Site Reference