XENTILT

   ระบบแจ้งเตือนผู้ป่วยตกเตียง แต่เดิมไม่มีการป้องกันหากผู้ป่วยตกเตียง

                              แจ้งตรวจจับและแจ้งเตือน เมื่อมีเหตุการณ์ผู้ป่วยตกเตียง

                              ก่อนจะลงจากเตียงต้องนั่งก่อนทุกครั้ง

                              ไม่สามารถเปลี่ยนจากนอนมายืนโดยตรงได้เลย