Space museum Application

      ใช้เทคโนโลยี i Beacon ที่อาศัยการส่งข้อมูลและตำแหน่งภายในอาคาร โดยอาศัย Bluetooth 4.0 เป็นฐานในการพัฒนา ควบคู่กับ Core Location APIs ในการหาตำแหน่งของผู้ใช้ เขตบริเวณ และอาศัยแนวทางนี้ในการส่งข้อมูลไปให้กับผู้ใช้งานที่เปิดมือถือและฟังก์ชั่นการทำงานที่รองรับกับ i Beacon ทั้งหมดนี้ดำเนินไปด้วยแนวทางที่ว่าจะต้องมีตัวรับสัญญาณ (ในที่นี้คือโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่รองรับ) และตัวกระจายสัญญาณ (ซึ่งเรียกว่า beacon)

I Beacon for Museum

      ออกแบบพิเศษสำหรับงานพิพิทรภัณฑ์ ควบคุมการส่งสัญญาณด้วยหน่วยประมวณผลความถี่ในการส่งสูงสุด และกำหนดทิศทางพร้อมหน้าจอแสดง ไอดี คิวอาร์โค้ด อุปกรณ์แบบครบวงจรอย่างชาญฉลาดในการให้ข้อมูลแก่ผู้ชม ให้พิพิธภัณฑ์ของคุณมีความอัจฉริยะ

คุณสมบัติ

      - ปล่อยสัญญาณระยะใกล้และมีทิศทางด้านหน้า
      - แสดงรหัสงานแสดงเพื่อให้คนที่มี application แบบไม่เปิด Bluetooth ใช้งานได้แบบกดตัวเลข (Audio Guide)
      - แสดง QR CODE เพื่อให้เปิดดูข้อมูลจาก Browser ได้ และเชิญให้โหลด Application