Passport Reader middleware

      เป็นซอพแวร์ที่เชื่อมต่อการทำงานระหว่าง เครื่องสแกนพาสปอต์ กับระบบที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน สร้างความเสถียรภาพ ให้ระบบพร้อมรองรับข้อมูลตลอดเวลา ช่วยลดข้อผิดพลาด และยังสามารถสลับตำแหน่ง หรือแจ้งเตือนวันหมดอายุได้อีกด้วย

คุณสมบัติของซอฟต์แวร์

      - สามารถแลกเปลี่ยนชื่อ, นามสกุลและชื่อกลางได้
      - สามารถตรวจสอบหนังสือเดินทางที่หมดอายุได้
      - มีการแจ้งเตือนหากหนังสือเดินทางใกล้หมดอายุใน 6 เดือน
      - รับข้อมูล MRZ จากหนังสือเดินทางไปยังซอฟต์แวร์ของคุณ